Over zorg

Er is hoe langer hoe meer mogelijk op medisch gebied, en mede daardoor leven mensen steeds langer. Dat is goed, maar leidt helaas ook toch hogere kosten voor gezondheidszorg. GroenLinksaf vindt dat de kosten omlaag kunnen door de zorg zoveel mogelijk plaats te laten vinden in de directe omgeving van mensen die er een beroep op doen. Dit kan bijvoorbeeld door huisartsen en verpleegkundigen een aantal zorgtaken te laten vervullen die nu voor veel geld door ziekenhuizen gedaan worden. Daardoor komt er dan ook meer zorg voor de menselijke maat; patiënten houden zelf de regie over hun leven en hoeven niet de regeltjes van grote zorginstellingen te volgen.

Een belangrijke verandering in de zorg is het verplaatsen van verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeentes. De jeugdzorg, de inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten en de begeleiding, ondersteuning en verzorging vanuit de AWBZ worden vanaf 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De argumentatie achter deze zogenaamde transities is dat zorg het beste en goedkoopst dicht bij de mensen plaats kan vinden, een standpunt dat GroenLinksaf deelt. Deze taakoverheveling gaat echter gepaard met een miljardenbezuiniging en kan daarom voor problemen gaan zorgen.
Het kernwoord van de hele operatie is zelfredzaamheid. Mensen die aangewezen zijn op zorg moeten zoveel mogelijk hun eigen problemen oplossen en zelfstandig blijven. Er moet zo min mogelijk een beroep gedaan worden op zorg buiten de deur. Door het enorme bedrag aan bezuinigingen dat met deze transities behaald moet worden is het nog onzeker of het niveau van de zorg in de nieuwe situatie op een acceptabel niveau kan blijven bestaan. Gemeentes zullen keuzes moeten maken wat zij met het geld dat ze hebben willen doen. Dat betekent dat er voor een aantal groepen mogelijk problemen kunnen ontstaan.
De mensen die mogelijk getroffen zullen worden door deze bezuinigingen op de zorg zijn nu juist de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: jongere mensen met problemen, chronisch zieken en gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. Het is aan de gemeente om met een minimum aan geld een maximale zorg te leveren.

Wat wij willen:

• Er moet goed bekeken worden wat nodig is voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, zodat niet aan de ene kant geïnvesteerd wordt aan het vergroten ervan, en aan de andere kant door bezuinigingen de randvoorwaarden ervoor komen te vervallen.
• Er moeten wijkteams van professionals samengesteld worden die er voor zorgen dat de basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn om mensen zelfstandig te laten functioneren op voldoende niveau aanwezig zijn en die tevens in kunnen schatten in hoeverre het sociale netwerk van hulpzoekende mensen het ze mogelijk maakt zelfstandig te functioneren.
• Er komt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de door de gemeente verleende zorg.
• Het PGB (Persoons Gebonden Budget) blijft binnen de WMO zoveel mogelijk bestaan.
• Hulpverleners dienen zich primair bezig te houden met het verlenen van hulp, en niet met het invullen van formulieren.
• Hulpverleners en de instanties waar zij voor werken moeten zo veel mogelijk afkomstig zijn uit Waalwijk en de directe omgeving. Hierdoor is een persoonlijke benadering van de mensen waar zij voor werken eenvoudiger en wordt de sociale samenhang bevorderd.
• De gemeente moet in de nieuwe situatie niet het wiel opnieuw willen uitvinden. Blijf zoveel mogelijk gebruik maken van de kennis en expertise die bij de verschillende instanties aanwezig is.
• Ondanks de financiële problemen die door de bezuinigingen zullen ontstaan, moet het uitgangspunt voor de inkoop van zorg kwaliteit te blijven. Geld is niet het belangrijkste aanbestedingscriterium.