Over wonen

GroenLinksaf stimuleert sociale woningbouw. Dat doen we onder andere door hiervoor lagere grondprijzen te rekenen en lagere plankosten in rekening te brengen. We willen een gemeente met gemêleerde wijken. Daarom is GroenLinksaf voor de bouw van duurdere woningen in armere wijken en goedkope woningen in duurdere wijken. Woningen worden zodanig aangepast dat mensen er (zo lang mogelijk) zelfstandig in kunnen blijven wonen.

Met Casade maakt de gemeente afspraken over het aanpassen van woningen. Ook eigenaars/bewoners krijgen een palet aan maatregelen aangeboden, waaruit zij kunnen kiezen naar gelang de eigen wensen. Het gaat hierbij om prettig blijven wonen zonder grootschalige ingrepen. De gemeente stimuleert mensen om zelf (gezamenlijk) woningen te bouwen. De gemeente stelt grond beschikbaar voor particulieren die zelf (groepsgewijs) hun duurzame woning willen bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen (collectief particulier opdrachtgeverschap). Hiervoor heeft de gemeente een duidelijk aanspreekpunt en durft de gemeente flexibele bestemmingsplannen op te stellen. Dit bouwen-van-onderop leidt tot minder eenheidsworst in de bouw, kan de bijna stilgevallen (nieuw)bouw iets op gang houden en versterkt het buurtgevoel.

De komende jaren moeten de woningcorporaties flink bezuinigingen door een extra rijksbelasting. De bezuinigingskeuzes die de corporaties maken, worden vooraf besproken met de gemeente. Corporaties zullen minder inzetten op nieuwbouw en juist meer op renovatie en onderhoud van de bestaande bouw. Dat biedt kansen voor groene energielabels: een energiesprong, met een positief sociaal aspect. De corporaties investeren en krijgen dit gedeeltelijk terug door huurverhoging. Het combineert energie- en armoedebeleid. Op de lange termijn zal de bestaande woningvoorraad volledig energieneutraal moeten worden: optimaal geïsoleerd en zelf energieleverend voor bijvoorbeeld elektrische auto of fiets. We willen zorgen voor voldoende speelplekken voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. In elke wijk een (trap)veldje. Doel is ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren op korte afstand veilige plekken vinden voor spel en ontmoeting.

Het gaat erom slim gebruik te maken van de openbare ruimte. Een veldje of schoolplein kan al dienst doen als plek voor sport, spel en ontmoeting. Richt de openbare ruimte daarom multifunctioneel in: combineer formele en informele speelruimte (speelruimte en actieve beweegruimte). Als bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met veilige locaties voor speelplekken voor kinderen en veilige looproutes, voorkomt dat oversteken op onoverzichtelijke punten. Hulpmiddel hierbij: een kindertoets bij bestemmingsplan.

GroenLinksaf wil het (langer) thuis blijven wonen van ouderen en het zelfstandig wonen van mensen met een beperking stimuleren. Wij denken aan het faciliteren van het beschikbaar komen van voor ouderen geschikte huisvesting zo dicht mogelijk bij de beschikbare voorzieningen. Het zou mooi zijn als er woonprojecten zouden ontstaan waarbij ouderen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaar, zo nodig met (professionele) ondersteuning van buiten af. Bij elk nieuwbouw- of verbouwproject moet ruimte komen voor levensloopbestendige woningen en aanleunwoningen. We moeten nagaan wat de maatschappelijke opbrengst is van het aanpassen van woningen ten opzichte van verhuizing. Zo nodig moet verbouw van een woning tot ‘kangoeroewoning’ gesubsidieerd worden.

Wat wij willen:

• GroenLinksaf is voor een betaalbare en energiezuinige woning voor iedereen.
• De gemeente stimuleert de bouw van sociale huur- en koopwoningen.
• De gemeente steunt starters op de woningmarkt. Vooral een starterslening is een effectief middel om starters in staat te stellen een woning te kopen.
• Met Casade willen we afspreken dat zij ondanks de rijksbezuinigingen blijven zorgen voor genoeg betaalbare woningen. Met Casade maken we afspraken om woningen voor 2020 naar gemiddeld energielabel B te krijgen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten.
• De gemeente is actief om leegstand tegen te gaan. De gemeente werkt mee aan herbestemming van leegstaande winkels, kantoren of kerken. Voordat voor een pand een sloopvergunning wordt afgegeven, is eerst gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik. Wanneer de leegstand in bepaalde gebieden te hoog wordt, wordt een leegstandsverordening opgesteld.
• Ouderen en mensen met een beperking kunnen zelfstandig blijven wonen. Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en een verzorgings- of verpleegtehuis.
• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt aangewend om ouderen die dat willen de mogelijkheid te geven kleiner en in groepjes bij elkaar te gaan wonen.
• GroenLinksaf is voor een duurzame oplossing voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Niet ingaan op ad hoc verzoeken, maar op basis van goed doordacht beleid en visie zorgen voor goede en gespreide huisvesting.