Over werk

Bijna alle volwassen Nederlanders hebben werk nodig om de dagelijkse kosten te betalen. Helaas is dat niet voor iedereen mogelijk. In het huidige economische klimaat gaan er nog steeds banen verloren en komen er dus werkelozen bij. Hoe langer iemand werkeloos is, hoe moeilijker het wordt om weer aan de gang te komen. Door de crisis en de veranderende wetgeving wordt de positie van werkelozen steeds uitzichtlozer. De overheid moet in deze problematiek een actieve rol op zich nemen.
Zonder de inmenging van de overheid is de arbeidsmarkt voornamelijk bezig met het uitsluiten van mensen. Als iemand volgens de normen van het bedrijfsleven niet productief genoeg is heeft hij of zij nagenoeg geen kans op werk. De groepen die het grootste risico lopen om op deze grond uitgesloten te worden van werk zijn ouderen met weinig en/of verouderde kwalificaties, chronisch zieken en gehandicapten en jongeren zonder startkwalificatie en/of ervaring.

De recente verkorting van de duur van een werkeloosheidsuitkering heeft weinig tot geen invloed op de kans een baan te vinden: die kans is grotendeels economisch bepaald. Wel heeft deze maatregel tot gevolg dat met name mensen met lagere opleidingen kans op een lange werkeloosheidsperiode hebben, met grote kans op een uiteindelijk beroep op een bijstandsuitkering.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de bijstandswet, tegenwoordig vervangen door de participatiewet, die een aantal ernstige financiële consequenties voor werkelozen met zich mee zal brengen. Zo moeten mensen eerst aantoonbaar vier weken intensief naar werk gezocht hebben voor ze een uitkering aan kunnen vragen en zal er gekeken worden naar de thuissituatie van de uitkeringsaanvrager. De uitvoering van deze wet zal leiden tot een toename van de armoede en de gemeentes voor grote financiële problemen stellen.

Voor het overgrote deel van de mensen heeft werk de voorkeur boven het ontvangen van een uitkering. GroenLinksaf vindt dat de gemeente Waalwijk een maximale inspanning moet doen om de gevolgen van de economische crisis voor de onder haar verantwoordelijkheid vallende werkeloze burgers zo veel mogelijk op te vangen. Met behoud van sociale zekerheid moet geprobeerd worden iedereen zo veel mogelijk te begeleiden naar betaald werk. De gemeente heeft de uitvoering van haar beleid in handen gegeven van Baanbrekers. Omdat deze organisatie werkt in opdracht van de gemeente moeten er fatsoenlijke kaders en haalbare doelen geformuleerd worden die in overleg met de partnergemeenten Heusden en Loon op Zand vastgelegd worden.

De gemeente Waalwijk moet zelf het goede voorbeeld geven door binnen haar organisatie zoveel mogelijk leerwerkplekken en stageplaatsen te creëren, met name voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ook moeten er bij grote gemeentelijke aanbestedingen zogenaamde ‘social return’-bepalingen in het contract opgenomen worden die werkgevers verplichten moeilijk plaatsbare werknemers via Baanbrekers in dienst te nemen..De gemeente moet het voortouw nemen – en daarbij alle bedrijven en instellingen binnen haar grenzen aanmoedigen dit voorbeeld te volgen – door het scheppen van banen van 30 uur per week. Daardoor kunnen meer mensen aan het werk. Bedrijven die dit voorbeeld volgen kunnen een tegemoetkoming krijgen ter aanmoediging.

Wat wij willen:

• De gemeente spant zich in regionaal verband inspannen om nieuwe werkgelegenheid aan te trekken, bij voorkeur in duurzame bedrijvigheid.
• Ook geeft de gemeente het voorbeeld om door het terugbrengen van de arbeidsduur per werknemer tot 30 uur per week de werkgelegenheid beter te verdelen onder de bevolking.
• Dit laatste stimuleert de gemeente bij bedrijven en instellingen door het verstrekken van subsidies.
• In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zorgt de gemeente er in samenwerking met Baanbrekers voor dat oudere werknemers hun kwalificaties op peil kunnen houden om te voorkomen dat een onevenredig groot deel van deze werknemers hun baan verliest zonder uitzicht op ander werk.
• Er moet door de gemeente serieus werk gemaakt worden van het inzetten van instrumenten als ‘social return’ en ‘inbesteding’ om de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren.
• De gemeente moet een actief eigen beleid voeren waarin ze afspraken maakt met onderwijsinstellingen en werkgevers over de aanpak van (jeugd)werkeloosheid.
• De mogelijkheid van ‘koppelbanen’ moet onderzocht worden, waarin binnen één baan een jeugdige werkeloze gekoppeld wordt aan een oudere werkeloze met ervaring.
• Verplicht vrijwilligerswerk wordt alleen ingezet in situaties waarin sprake is van vergroting van de kans op een baan. Te denken valt hierbij aan werkervaringsplaatsen. Geen enkele werkeloze zal tegen zijn of haar zin ingezet worden op terreinen waarin ze te maken krijgen met van de geboden hulp afhankelijke mensen.
• Waar mogelijk moeten mensen met een bijstandsuitkering automatisch vrijgesteld worden van het betalen van gemeentelijke belastingen.
• De gemeente houdt goed in de gaten waar bij de uitvoering van de nieuwe wetten ongewenste situaties ontstaan, zodat er opgetreden kan worden voor mensen in onoplosbare problemen terechtkomen.
• Bij de bestrijding van armoede wordt speciale aandacht gegeven aan kinderen.
• De gemeente werkt samen met de voedselbank om inzicht te krijgen in eventuele armoedeproblematiek die buiten haar gezichtsveld plaatsvindt. In ruil hiervoor krijgt de voedselbank financiële ondersteuning.
• Vrijwilligers en mantelzorgers worden door de gemeente zo veel mogelijk ondersteund en gefaciliteerd.
• Renovatie en verduurzaming van bedrijfsgebouwen wordt gestimuleerd. Juist vanwege het positieve effect op de werkgelegenheid voor bouw- entoeleveringsbedrijven en de koopkracht. Extra urgent vanwege de stagnerende bouwmarkt.
• Inwoners en bedrijven die een innovatief, duurzaam project willen starten, ondersteunen we bij het zoeken naar alternatieve financiering door inwoners zoeken. Bijvoorbeeld doordat de gemeente een platform voor ‘Crowdfunding ondernemen’ opricht en onderhoudt.