Over verkeer

GroenLinksaf vindt de mobiliteit van mensen belangrijk. Mobiliteit betekent mee doen aan de samenleving. Vervoer en verkeer in de gemeente Waalwijk moet echter schoner, veiliger en duurzamer. Daarom pleiten wij voor een slimmere en duurzamere organisatie van het verkeer en vervoer. Dit betekent: voorrang voor voetgangers en fietsers, een aantrekkelijk openbaar vervoer en de auto als het niet anders kan. Lopen is gezond en heeft een positief effect op de leefbaarheid. Voetpaden moeten goed onderhouden worden en vrij zijn van obstakels, zodat voetgangers niet onnodig belemmerd worden. De kernen in de gemeente zijn gemakkelijk te bereiken door middel van een uitgebreid netwerk van voetpaden.

Bij de ontwikkeling van nieuwe verkeerssituaties wordt extra aandacht geschonken aan de kwetsbaarheid van voetgangers. Stoplichten geven voorrang aan voetgangers en fietsers.

De fiets is het schoonste vervoersmiddel en bovendien erg snel op korte afstanden. De gemeente Waalwijk heeft op een aantal locaties uitstekende faciliteiten om jezelf per fiets te verplaatsen, zoals in het Halvezolenpark. Op een aantal andere trajecten zijn verbeteringen nodig, zoals de aansluiting op het openbaar vervoer. GroenLinksaf vindt dat het gebruik van de fiets gestimuleerd moet worden. Fietsers krijgen in de gemeente Waalwijk ruim baan, er moet gekeken worden hoe fietsers weer toegang kunnen krijgen tot het centrum.

Veel mensen in de gemeente Waalwijk zijn voor het reizen van lange afstanden afhankelijk van het busvervoer. GroenLinksaf pleit voor kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar openbaar vervoer voor nu en in de toekomst. De aantrekkelijkheid van de gemeente Waalwijk als vestigingslocatie voor mensen en bedrijven is hierbij gebaat. Openbaar vervoer is een relatief schone vorm van vervoer en wordt gestimuleerd. De auto is natuurlijk een belangrijk vervoersmiddel en voor veel mensen onmisbaar. Het gebruik van de auto moet echter slimmer en duurzamer. Teveel auto’s hebben een negatief effect op de leefomgeving en op het milieu. Bovendien verhogen ze de risico’s voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente Waalwijk is met het grote aantal transportbedrijven en de haven een logistiek knooppunt. Maar vrachtverkeer binnen de bebouwde kom moet geminimaliseerd en verduurzaamd worden. Dit komt de veiligheid en schone leefomgeving ten goede.

Wat wij willen:

• Optimalisatie van het netwerk van voetpaden met meer zebrapaden en voetgangersvriendelijke stoplichten
• Het stelsel van voetpaden moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met een handicap.
• Verbeteren van het huidige fietsnetwerk en het uitbreiden van de capaciteit en het aantal (bewaakte) fietsenstallingen, met name bij openbaar vervoer opstapplaatsen.
• Uitbreiding van oplaadpunten voor elektrische fietsen bij fietsenstallingen en in het centrum en het stimuleren van plaatsing door particulieren.
• Een gemeente die zich verantwoordelijk voelt voor het openbaar vervoer en de mening van de inwoners kent. Een actieve houding van de gemeente bij de ontwikkeling van regionale en provinciale plannen voor het busvervoer.
• Korting voor senioren en scholieren op het openbaar vervoer.
• Het blijven bestaan van een oprit naar de A59 voor bij de Taxandriaweg voor een bus sneldienst richting Den Bosch.
• Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een snelle busdienst tussen Breda – Oosterhout – Waalwijk – Den Bosch met transferium ter hoogte van de autoboulevard.
• Wijkbewoners mogen beslissen om hun straat meerdere dagen per jaar autovrij te maken.
• Sluipverkeer wordt teruggedrongen door fysieke maatregelen.
• Bij nieuwbouw wordt parkeren op eigen terrein gerealiseerd.
• Zwaar en groot transport wordt geweerd uit de binnenstad. Hiervoor maakt Waalwijk een ‘transferium’ aan de rand van de stad.
• GroenLinksaf is voor de uitbreiding van de Waalwijkse haven. De gemeente stimuleert schone scheepvaart. Schone schepen krijgen korting op havengelden.