Over samenleven

GroenLinksaf wil zorgen dat inwoners van Waalwijk blij zijn met hun gemeente. Iedereen kan serieus meepraten, krijgt dienstverlening op maat en ziet een gemeente die integer werkt. De gemeente Waalwijk is er voor haar inwoners en moet daarom toegankelijk en transparant zijn. Inwoners moeten op politieke vertegenwoordigers kunnen vertrouwen.

Het college en de raad informeren bewoners op een heldere wijze over wat er wel en niet bereikt is. Informatie over beleid en uitvoering wordt actief openbaar gemaakt.
De gemeente Waalwijk geeft hoge prioriteit aan haar dienstverlening. Zo heeft iedereen op een gemakkelijke manier toegang tot gemeentelijke informatie.
De gemeentelijke website kan worden geraadpleegd door iedereen, ook door mensen met een beperking. Dienstverlening gebeurt zoveel mogelijk digitaal, maar blijft ook offline op niveau. Politiek is te belangrijk om alleen aan politici over te laten.

GroenLinksaf staat voor een democratie die verder gaat dan het stemhokje. Een democratie waarin mensen worden aangemoedigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de inrichting van de eigen leefomgeving. Als mensen de kans krijgen om deel te nemen aan de ontwikkeling van plannen, neemt de interesse en het gevoel van verantwoordelijkheid bij de besluitvorming toe. De gemeente Waalwijk heeft veel inwoners die actief zijn in de wijk of als vrijwilliger. Deze personen zijn essentieel voor de samenleving, juist nu. De gemeente ondersteunt bewoners die andere helpen of werken aan een fijne en gezonde woonomgeving. De gemeente is meer dan ‘de gemeente’.

GroenLinksaf wil dat ambtenaren en de politiek zo werken, dat bewoners, instellingen en bedrijven zich ondersteund voelen. De werkwijze is: open, ruimte latend, transparant en zonder onnodige papierwinkel.

Wat wij willen:

• Een gemeente die inwoners actief informeert over wat er wel en niet is bereikt.
• Het teruggeven aan de samenleving van met publieke middelen verzamelde gegevens als open data.
• Een gebruiksvriendelijk raadsinformatiesysteem en meer aandacht voor raadsvergaderingen op de gemeentelijke website.
• Een openbaar subsidieregister zodat subsidieverstrekking inzichtelijk wordt.
• Openbaarheid van declaraties van het college, de raad en ambtelijke afdelingen.
• Actievere rol van de gemeentelijke rekenkamer.
• Voortzetting van “mediation” bij bezwaren om klachten sneller af te handelen.
• Om de dienstverlening te verbeteren vraagt de gemeente Waalwijk inwoners om tips. Veranderingen in de dienstverlening gaan uit van het perspectief van de inwoners, niet van de werkprocessen van de gemeente.
• Mensen zonder internet hebben gemakkelijk toegang tot alle relevante informatie en dienstverlening van de gemeente Waalwijk.
• De website van de gemeente Waalwijk is voldoet aan het keurmerk Drempelvrij en is gebruiksvriendelijk. De gebruiksvriendelijkheid wordt regelmatig getest door een representatief inwonerspanel.
• De (digitale) dienstverlening aan bedrijven wordt verbeterd.
• Inwoners worden op tijd betrokken bij belangrijke beslissingen in hun woonomgeving en hebben ook daadwerkelijk invloed.
• Meepraten en invloed uitoefenen begint in de wijken. Om zo veel mogelijk mensen te betrekken wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van participatie. Hierbij kijken we naar succesvolle voorbeelden uit andere gemeenten.
• Inwoners worden niet behandeld als klant, maar als medeverantwoordelijk voor een fijne en gezonde leefomgeving.
• Ondersteuning en het beschikbaar stellen van werk- en vergaderruimte voor initiatieven van bewoners.
• Het kritisch omgaan met de inhuur van externe adviseurs.
• GroenLinksaf is voor regionale samenwerking. Waalwijk is als gemeente te klein om alle noodzakelijke voorzieningen zelf aan te bieden. Wij zijn voor de samenwerking binnen Langstraatverband en op Hart van Brabant niveau, de gemeenteraad blijft echter verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de resultaten.