Over ouderen

Ouderen worden steeds vaker gezien als een groep mensen die zich mag verheugen in een redelijke financiële positie en een goede gezondheid. Maar er blijken nogal wat ouderen moeite te hebben de eindjes aan elkaar te knopen, vaak juist omdat hun gezondheidstoestand niet florissant is. GroenLinksaf heeft vooral zorg voor deze laatste groep. En die wordt gestaag groter.
Rond de zorg voor ouderen is er sprake van ‘zoveel mogelijk een beroep doen op de eigen mogelijkheden en dan pas op professionele hulp’. De decentralisatie van rijk naar gemeente – vanuit de gedachte dat met minder geld meer gedaan kan worden – kan er gemakkelijk toe leiden dat het door de gemeente aangeboden voorzieningenniveau verlaagd en het voorzieningenpakket geminimaliseerd zal worden. Juist om de vinger aan de pols te houden bij de komende ontwikkelingen moeten we de inbreng van de ouderen bij het opstellen en uitvoeren van beleid verzekeren. De transitie van grote delen van de AWBZ kan er toe leiden dat allerlei vormen van begeleiding en dagbesteding voor kwetsbare mensen wegvallen. Om dit te voorkomen moet er een goed doortimmerd plan komen waarin betrokken partijen met elkaar en naar buiten toe duidelijk maken wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe die verantwoordelijkheid gestalte krijgt. Belangrijk onderdeel van dit plan is een goede informatievoorziening.
Wanneer de voorgestelde bezuinigingen doorgang vinden zullen grote groepen mensen geen huishoudelijke zorg meer krijgen. Voor veel mensen ontbreekt de mogelijkheid om zelf die zorg in te kopen, terwijl ze ook geen beroep kunnen doen op een sociaal vangnet. Problemen zullen niet langer tijdig gesignaleerd worden, met uiteindelijk hogere kosten als gevolg. De gemeente zou de bezuinigingen zoveel mogelijk moeten matigen om een groter aantal mensen voor deze zorg in aanmerking te laten komen. Wijkverpleegkundigen hebben wat ons betreft de voorkeur boven grote en logge instellingen. GroenLinksaf wil wijkwelzijnskundigen in het leven roepen moeten om samen met de wijkverpleegkundigen zorg op maat te bieden. Vrijwilligerswerk kan hierbij aansluiten, zodat er een wijkwelzijn ontstaat. Ouderen moeten mobiel kunnen blijven om zo hun sociaal netwerk te onderhouden en uit te breiden.
Een groot percentage ouderen heeft moeite om rond te komen en mist daardoor de aansluiting bij de samenleving. Een beroep doen op inkomensondersteuning valt hun vaak zwaar. Gerichte informatie over financiële ondersteuningsmogelijkheden en begeleiding (via door ouderen vertrouwde kanalen) is nodig. Om deze ouderen niet meer dan nodig is te belasten, moeten vrijstellingen worden geregeld.

Wat wij willen:
• Eigen bijdragen moeten binnen de perken gehouden worden. Er wordt een aanbod van allerlei vormen van ondersteuning gedaan, opdat ieder zoveel mogelijk zijn eigen ondersteuning kan organiseren en overbodige instroom beperkt wordt. Wij streven naar een inkomensafhankelijke bijdrage.
• Om ouderen zolang mogelijk vitaal te houden moet er een ruime keus aan sport- en ontspanningsmogelijkheden zijn. Via de bijzondere bijstand worden ook financieel niet-draagkrachtigen in de gelegenheid gesteld hieraan deel te nemen. Een overzichtelijk aanbod wordt (half)jaarlijks gedaan in een door de gemeente geregisseerde folder.
• Zorgaanvragers en mantelzorgers worden betrokken bij het opstellen van een zorg- en ondersteuningsplan.
• Als er sprake is van problematische schulden, dan zouden die volgens GroenLinksaf zo snel mogelijk gesignaleerd moeten worden. Om de schuldhulpverlening en de nazorg zo effectief mogelijk te organiseren is inschakeling van goed opgeleide vrijwilligers aan te raden, zeker waar een voldoende professioneel kader ontbreekt.