Over klimaat

De toenemende energievraag, de eindigheid van de voorraden fossiele brandstoffen, de stijgende energieprijzen en wereldwijde klimaatcrisis vragen om een ander energiebeleid. Meer ambitie van de politiek is hiervoor nodig; niet alleen van het kabinet, ook van gemeenten. Het gaat om maatregelen die écht het verschil maken.
Een aantal gemeenten heeft daarom de afgelopen jaren een duidelijk ambitie geformuleerd. Zij willen in 2030 ‘klimaatneutraal’ zijn en streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik, gebruik van duurzame energiebronnen en een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen. GroenLinksaf wil dat ook Waalwijk klimaatneutraal wordt in 2030. Dat kan de gemeente alleen sámen met inwoners, instellingen en ondernemers realiseren.

De komende vier jaar zetten we de eerste stappen naar dat doel, met een breed scala aan concrete maatregelen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Wij pleiten voor het meedoen aan Earth Hour.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht rendabele energiemaatregelen te nemen. Wij gaan controleren of dit echt gebeurt. We bieden het midden- en kleinbedrijf meer ruimte om zich te vestigen in woonbuurten. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de lokale werkgelegenheid: het zorgt voor veel banen, een goede mix van wonen en werken, en draagt bij aan de leefbaarheid in wijk en buurt. Lokaal verankerde bedrijven zorgen voor meer duurzame werkgelegenheid dan de grillige multinationals. We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. Concrete maatregelen kunnen zijn: de toewijzing van overheidsopdrachten gebeurt aan de hand van duurzaamheidscriteria en de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is belangrijk dat ondernemers bij elkaar worden gebracht: elkaar leren kennen, elkaar inspireren en samen projecten ontwikkelen. De gemeente looft een prijs uit voor de ‘duurzaamste ondernemer van het jaar’, die heeft aangetoond te investeren in de best beschikbare technologie. Elk groot bedrijf wordt gestimuleerd tot het maken van een bedrijfsvervoersplan voor vrachtvervoer en het woon-werkverkeer van werknemers.

De gemeente heeft hiervoor geen directe bevoegdheid, wel is via indirecte weg beïnvloeding mogelijk: de gemeente kan de binnenstad dusdanig autoluw maken dat bedrijven op een ander manier over bevoorrading moeten nadenken. Bijvoorbeeld om aan de rand van de stad distributiecentra in te richten waar voorraad wordt afgeleverd en van waaruit de winkels in centrum op milieuvriendelijke wijze door kleine elektrische vrachtwagentjes worden bevoorraad.

Wat wij willen:

• Het opzetten van een gemeentelijk energiebeleid gebaseerd op energiebesparing en het inschakelen van duurzame energiebronnen.
• Op gemeentelijke gebouwen komen zonnepanelen. Voor eigen gebruik koopt de gemeente alleen groene stroom in.
• De straatverlichting wordt zuiniger met LED-verlichting.
• De gemeente gebruikt schone en zuinige auto’s en zo mogelijk elektrisch aangedreven voertuigen.
• De gemeentelijke website geeft voorlichting over energiebesparing.
• De gemeente roept op spaarlampen of beter nog LED-lampen te gebruiken. Ze begint daar zelf mee en stelt aan minima een energie box met spaarlampen ter beschikking.
• Waalwijk werkt samen met regiogemeenten aan grootschalige toepassing van duurzame energie. Nadrukkelijk denken we aan aanwending van snoeiafval, gft en/of mest voor opwekking van energie uit biomassa.
• Burgerinitiatieven op het gebied van energie zoals winddelen immaterieel en zo mogelijk materieel en financieel ondersteunen.
• Onderzoek doen naar het vergroenen van gemeentelijke belasting.
• Gratis energieadvies verstrekken aan ouderen en als onderdeel van de paswijzer.
• Wij zijn voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: een unieke verzameling projecten waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.
• Bij uitbreiding van het windmolenpark willen wij dat de Waalwijkse bevolking de kans krijgt aandelen te kopen in voorzieningen voor alternatieve energie.