Over kinderen en jongeren

Kwalitatief goede kinderopvang en goed onderwijs voor iedereen vormen de beste start voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat kinderopvang en onderwijs kinderen stimuleren om zich te ontwikkelen tot sociale, verantwoordelijke en zelfredzame mensen.

Kinderopvang en onderwijs moeten jongeren, zeker in een tijd waarin goed onderwijs een noodzaak is om uitzicht op werk te houden, kansen geven op vooruitgang.
Dat betekent dat we moeten zorgen dat iedereen die recht heeft op onderwijs en kinderopvang daar ook gebruik van kan maken. Dus moet er kinderopvang als basisvoorziening en een breed aanbod van goed onderwijs binnen de gemeentegrenzen te vinden zijn.

We willen onderwijs dat voor iedereen, ongeacht herkomst, sekse of sociale achtergrond, optimale kansen biedt zich maximaal te ontplooien. Tijdige signalering van gedrag- en leerproblemen kan voorkomen dat leerlingen onnodig achterop raken, spijbelen of helemaal uitvallen. We willen dat alles op alles wordt gezet om jonge mensen een zo groot mogelijke kans te geven te slagen in hun latere leven.
De gemeente moet zicht hebben op probleemgroepen en daar tijdig op inspelen. Geen enkele leerplichtige jongere mag thuis zitten en door het missen van onderwijs de kans op een goede toekomst aan zich voorbij zien gaan! Onze leerplichtambtenaren zorgen ervoor dat er geen probleemleerlingen buiten de boot vallen. Projecten zoals de Rebound moeten gestimuleerd en voldoende gefaciliteerd worden. Door nieuwe wetgeving moeten we ervoor zorgen dat er voor iedereen ‘passend onderwijs’ is binnen onze gemeente of in de buurgemeentes. We moeten dan ook goed in de gaten houden of de gevraagde ondersteuning geboden wordt en of er geen problemen ontstaan. Niet alle leerlingen zullen op de reguliere scholen kunnen worden opgevangen. We moeten er, samen met onze buurgemeentes, voor zorgen een zo goed mogelijk aanbod van speciaal onderwijs op acceptabele afstand te garanderen.

Goed onderwijs is alleen mogelijk in gebouwen die passen bij de eisen van deze tijd. Dat betekent dat ze schoon, veilig, comfortabel en groen zijn. Wij streven ernaar om te zorgen dat de schoolgebouwen waar onze jongeren naar toe gaan voldoen aan deze eisen. Waar problemen op een van deze vier uitgangspunten geconstateerd worden treedt de gemeente op. Veel basisscholen staan midden in de wijk. Er wordt niet alleen onderwijs gegeven, er is ook kinderopvang en er vinden allerlei naschoolse activiteiten voor jongeren en ouders plaats. Wij juichen deze brede schoolontwikkeling toe, omdat dit bijdraagt aan de brede ontplooiing van kinderen. De ‘Brede School’ kan zo uitgroeien tot een kindercentrum waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen en waar de basisbehoeften van jeugdigen en hun opvoeders centraal staan. De gemeente kan dit stimuleren, door samenwerking en afstemming van allerlei instellingen te bevorderen en door schoolgebouwen hiervoor geschikt te maken.

Wat wij willen:

• Achterstanden vroegtijdig aanpakken. Alle kinderen met een risico op een taalachterstand in het Nederlands nemen deel aan voorschoolse educatie. Met de scholen en kinderopvang maken we afspraken over de vroegschoolse educatie.
• De gemeente neemt haar taak in het kader van de leerplichtwet serieus en ondersteunt scholen bij het voorkomen van schooluitval. Waar nodig wordt leerlingen een alternatief leer-/werktraject aangeboden. Bij problemen wordt samen met de jongere bekeken wat de oorzaak is.
• Schoolpleinen worden zo veel mogelijk groen ingericht; dit werkt rustgevend op de leerlingen en stimuleert meer dan de traditioneel grijs betegelde schoolpleinen die nu vaak te vinden zijn op scholen.
• Meer samenwerking tussen instanties binnen brede scholen. Voor zover ze er nog niet zijn, komen er daarvoor geschikte gebouwen.