Over Groen

Groen is een mooiere kleur in onze omgeving dan het grijs van asfalt en beton. Het is prettig leven in Waalwijk als er voldoende parken en speelplaatsen zijn en blijven. Zo kunnen we ontspannen en genieten in mooie natuurgebieden. Rust, lekker en gezond eten, fijn wonen en schone lucht horen bij het goede leven. Groen maakt gelukkig!

Groen is een waarde waar we in ons eigen leven allen het belang van inzien. Daarom staat GroenLinksaf voor ecologische duurzaamheid. Dat betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn belangrijk vinden. Ook zijn we zuinig op de groene ruimte en willen we het landschap niet volbouwen met nieuwbouwwijken en bedrijventerreinen. Overal wordt geknabbeld aan de open groene ruimte: voor wegen, woningen en bedrijventerreinen. Ons landschap wordt eenvormiger, versnippert en verrommelt. Tegelijk hebben we open groengebieden (parken, bossen, natuurgebieden en recreatieterreinen) nodig voor onze dagelijkse ontspanning; om te spelen, te luieren en te sporten. En even belangrijk: grote aaneengesloten natuurgebieden zijn van vitaal belang voor behoud van een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

GroenLinksaf wil de groene ruimte in en om Waalwijk behouden én versterken. Allereerst door de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom te gebruiken. Door op bouwlocaties slimmer en compacter te bouwen is het mogelijk meer woningen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van groen. Ook de ruimte op bedrijventerreinen kan veel beter worden benut. In alle gevallen geldt: hoogbouw moet ook een hoge beeldkwaliteit hebben. Een groene gemeente is ook een schone gemeente. We ergeren ons allemaal aan de hondenpoep, het zwerfvuil op straat en in het groen, rondslingerend huisvuil en graffiti. Het straatmeubilair verloedert door achterstallig onderhoud. Als het aan GroenLinksaf ligt gaat de gemeente samen met zijn inwoners de openbare ruimte beter beheren. Mensen die moedwillig schade veroorzaken worden aangepakt.

Wat wij willen:

• De Koesteeg gaat dicht.
• Algemeen toegankelijke plekken vergroenen.
• Het Hoefsvengebied blijft beschermd natuurgebied: wij zijn tegen woningbouw in dit gebied. Recreatief gebruik heeft onze voorkeur.
• Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning en subsidie.
• Onkruidbestrijding zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
• Het huidige bomenbeleid van de gemeente Waalwijk wijzigen. GroenLinksaf wil een duidelijk kapbeleid, waarbij alleen zieke bomen die niet te redden zijn worden gekapt en direct voor elk gekapte boom een nieuwe wordt herplant.
• Zo min mogelijk asfaltering zodat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen.
• Geen nieuw industrieterrein ontwikkelen als er nog ruimte is op bestaande terreinen. Daarvoor de leegstand op industrieterreinen in kaart brengen.
• Om verloedering tegen te gaan komen glascontainers (en plasticcontainers) ondergronds.
• De komende jaren wordt er intensiever geveegd, worden afvalbakken met afvalzakken bijgeplaatst en regelmatig geleegd, en graffiti direct verwijderd.
• De gemeente voert ook een repressief beleid; de schade dient verhaald te worden op de daders.
• Hondenbezitters worden geattendeerd op het gebruik van hondenpoepzakjes.
• De gemeente doet mee aan de jaarlijkse Landelijke Opschoondag. Samen met bewoners, scholen en organisaties houden we een opruimactie in de eigen buurt. Ook het zwerfvuil in de natuur wordt aangepakt. Prijsjes dienen als stimulans.
• Bedrijventerreinen worden in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijk ingericht.
• Een terugkerende rapportage over de natuur om ons heen, uitgevoerd door deskundigen van bijvoorbeeld IVN de Waerdman, in elk tweede jaar van een nieuwe raadsperiode.