Over alle mensen

Ons uitgangspunt is dat Waalwijk voor iedereen een gastvrije gemeente moet zijn. Dat strookt met artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ We moeten er tenslotte samen iets van maken, en gelukkig gaat dat in de kleine stad met dorpskernen die de gemeente Waalwijk vormt over het algemeen goed.

We hebben allemaal het recht om eigen keuzes te maken, rekening houdend met elkaar. Voor degenen die misschien niet in staat zijn om hun eigen keuze te maken, moeten we zorgen. Iedereen moet zich in Waalwijk veilig kunnen voelen. Serieus genomen, gehoord, erkend. Zeker nu steeds meer verantwoordelijkheden (voor het jeugdbeleid, voor de buitengewone zorg) bij de gemeente komen te liggen, wil GroenLinksaf in de gaten houden of er geen mensen ‘door de mazen van de wet’ vallen. Niet elke oudere heeft een mantelzorger, niet alle jongeren gaan fluitend door het leven.

De economische crisis heeft gevolgen voor iedere leeftijdscategorie en bijna elke beroepsgroep. Laten we dus een beetje oog voor elkaar houden. De gemeente luistert naar religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en zoekt naar samenwerkingsvormen. Religie heeft ook een belangrijke sociale functie in onze gemeente. Waar nodig ondersteunt de gemeente deze sociale rol en werkt ze hierbij samen met religieuze groepen die een belangrijke bijdrage leveren aan sociale cohesie. Levensbeschouwing is geen onderwerp om krampachtig mee om te gaan. Samen leven vraagt van zowel atheïsten als gelovigen de nodige tolerantie. In een jaarlijks rondetafelgesprek met de religieuze en levensbeschouwelijke organisaties kan de gemeenteschuurpunten bespreken, afspraken maken over publieke activiteiten waardoor men meer van elkaar te weten komt en die vooroordelen op het gebied van levensbeschouwing kunnen wegnemen. Dergelijke ontmoetingen maken het ook gemakkelijker om elkaar te vinden tijdens momenten van spanningen tussen groepen.

Wat wij willen:

• De burgemeester is verantwoordelijk voor het diversiteits-, emancipatie- en discriminatiebeleid; hij of zij is het beste in staat om zo’n verbindende rol in de gemeente te spelen. Tegen discriminatie wordt hard opgetreden.
• Het personeelsbestand van de gemeente moet een afspiegeling van de lokale samenleving zijn.
• Alle instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, gaan werk maken van diversiteit.
• De gemeente ondersteunt de emancipatie van vrouwen en homo’s binnen culturele en religieuze groepen.
• Het is onaanvaardbaar wanneer mensen uit hun buurt worden weggepest. Het uitgangspunt is dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft: niet omgekeerd. De gemeente kan afspraken maken met Casade om de veiligheid van de huurders te vergroten.