Motie burgerparticipatie raadsbreed aangenomen

De motie van GroenLinksaf betreffende burger- participatie is afgelopen donderdag 26 oktober raadsbreed aangenomen. De motie is een reactie op het onlangs verschenen Rekenkameronderzoek Burgerparticipatie waarin is gekeken naar de manier waarop Waalwijk omgaat met inspraak en burgerparticipatie.

GroenLinksaf raadslid Dilek Odabasi: “Wij (als raad) hebben in 2012 de huidige verordening als initiatief voorstel aangenomen en we hebben (destijds) het College en de ambtelijke organisatie volledig buiten beschouwing gelaten, met het gevolg – zo blijkt uit de conclusies van het Rekenkameronderzoek – dat we een heel mooi instrument hebben waar bijna geen gebruik van is gemaakt.”

“Zo’n instrument moet ook gedragen worden door de organisatie die erachter staat,” aldus het GroenLinksaf raadslid.

De donderdag aangenomen motie geeft opdracht aan de raadswerkgroep Communicatie om de huidige verordeningen rondom burgerparticipatie te actualiseren, dit keer in samenspraak met het college en de ambtelijke organisatie, zodat er een bruikbare verordening ligt in het belang van de inwoners van Waalwijk.

De burgemeester gaf als reactie dat een verruimde verordening ook goed past binnen de strategische visie, waarbij uitgesproken wordt om van burgerparticipatie naar overheid-participatie te gaan.

Comments are closed.